Euroopan Parlamentti hyväksyi 14.3.2017 direktiiviehdotuksen osakkeenomistajien oikeuksista annetun direktiivin (2007/36/EY) muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta. 

Hyväksytty direktiiviteksti on saatavilla Euroopan Parlamentin internetsivuilla. Sen keskeiseen sisältöön kuuluvat muun muassa:  

–          listayhtiön osakkeenomistajien oikeus äänestää johdon palkitsemispolitiikasta yhtiökokouksessa (say on pay)

–          velvollisuus laatia palkitsemisraportti ja sen käsittely yhtiökokouksessa

–          lähipiiriliiketoimiin liittyvät julkistamis- ja raportointimenettelyt

–          institutionaalisten sijoittajien ja omaisuudenhoitajien velvollisuus julkistaa osakkeenomistajavaikuttamispolitiikkansa

–          listayhtiöiden oikeus tunnistaa osakkeenomistajansa kuitenkin huomioiden tietyt kansalliset menettelyt

Direktiivin voimaantulo edellyttää Euroopan Unionin neuvoston hyväksyntää. EU-maiden tulee saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 24 kuukauden kuluessa direktiivin voimaantulosta.