Säännöt

Säännöt

SUOMEN YHTIÖOIKEUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry. Ruotsin kielellä yhdistyksen nimi on Bolagsrättsliga föreningen i Finland rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää seuraavia epävirallisia nimiä, englannin kielellä Corporate Law Association, saksan kielellä Finnische Vereinigung für Gesellschaftsrecht ja ranskan kielellä l’Association finlandaise du droit des sociétés.

2 §

Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaista yhtiöoikeutta ja sen tunnetuksi tulemista Suomessa ja ulkomailla sekä edistää kansainvälistä vertailevaa yhtiöoikeutta ja sen kehittämistä. Yhdistys toteuttaa tar­koitustaan ylläpitämällä suhteita kansallisiin ja kansainvälisiin yhtiöoikeutta koskeviin järjestöihin ja organi­saatioihin, edistämällä yhtiöoikeutta koskevaa tutkimus- ja tiedotustoimintaa sekä järjestämällä sym­posiumeja ja koulutustilaisuuksia.

4 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hallitus voi hyväksyä yhdistyksen tarkoitusperistä kiinnostuneita yksityi­siä henkilöitä sekä oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua yhtiöoikeudessa ansioitu­neita yksityisiä henkilöitä.

Jäsenten on maksettava yhdistyksen vuosikokouksen vuosittain määräämä jäsenmaksu, joka voidaan vah­vistaa erisuuruiseksi toisaalta kunniajäsenille ja varsinaisina jäseninä oleville yksityisille henkilöille ja toisaal­ta yhteisöille ja säätiöille.

Yhdistys voi sen hallituksen päätöksellä katsoa jäsenen eronneen yhdistyksen jäsenyydestä, mikäli jäsen on jättänyt kahden vuoden jäsenmaksunsa maksamatta viimeistään hallituksen jälkimmäisen vuoden jäsenmaksulle asettamana eräpäivänä.

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituk­sen jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus voi valita itselleen virkailijoita keskuudestaan tai ulkopuolisista henkilöistä.

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Yhdis­tyksen hallitus voi lisäksi antaa nimenkirjoitusoikeuden muulle nimetylle henkilölle yksin.

7 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen nimeämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Kutsu yhdistyksen kokouksiin lähetetään jokaiselle yhdistyksen jäsenelle kirjallisesti vähintään viikkoa en­nen kokousta.

8 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.                Tilinpäätöksen, mahdollisen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esitteleminen;

2.                Päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

3.                Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen,

4.                Hallituksen jäsenten valitseminen; ja

5.                Yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valitseminen.

9 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä mahdollinen toimintakertomus on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kolmea viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta kertomuksensa yhdistyksen hallitukselle yhdistyksen tileistä ja hallinnosta.

10 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut­tamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

Jäsenille

Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry

Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry:n kotisivuilta löydät yhdistyksen uutiset sekä tietoa yhdistyksestä ja sen tulevista tapahtumista. Lisäksi sivuille on koottu yhtiöoikeudellista oikeuskäytäntöä ja yhtiöoikeuden harjoittajille hyödyllisiä linkkejä.   

Yhdistyksen jäsenille

Yhdistyksen jäsenenä pääset Kirjaudu-linkin kautta käsiksi vain jäsenille tarkoitettuun materiaaliin. Huomioithan, että Ajankohtaista-sivun tiedotteet ovat julkisia. Vain jäsenille tarkoitetut tiedotteet löytyvät Jäsenille/Uutiset-sivulta.

Yhdistyksen tavoitteet

Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry – Bolagsrättsliga föreningen i Finland rf on 15.4.2004 rekisteröity yhdistys (Rek.nro 189.231), jonka tavoitteena on edistää suomalaista yhtiöoikeutta ja sen tunnetuksi tekemistä Suomessa ja ulkomailla sekä edistää ja kehittää kansainvälistä vertailevaa yhtiöoikeutta.

Yhdistyksen toiminta

Tavoitteenamme on kerätä suomalaiset yhtiöoikeuden asiantuntijat saman aatteellisen katon alle. Järjestämme jäsenillemme kahdesti vuodessa teemapäivän ajankohtaisista yhtiöoikeudellisista aiheista sekä jaamme vuosittain palkinnon parhaasta yhtiöoikeudellisesta kirjoituksesta ja tunnustuspalkintoja yhtiöoikeudellisista tutkielmista.

Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry