Vuoden 2018 parhaan yhtiöoikeudellisen kirjoituksen palkinto Manne Airaksiselle, Pekka Pulkkiselle ja Vesa Rasinaholle

Suomen yhtiöoikeusyhdistys on palkinnut Manne Airaksisen, Pekka Pulkkisen ja Vesa Rasinahon vuoden 2018 parhaasta yhtiöoikeudellisesta kirjoituksesta. Palkinto annettiin heidän teoksiensa Osakeyhtiölaki I ja II kolmansista uudistetuista painoksista. 

Palkintoraati totesi perusteluissaan, että vaikka teokset ovat – kuten kirjoittajat itsekin toteavat – käsikirjoja, niissä tarkastellaan useita osakeyhtiöoikeudellisia tulkintakysymyksiä monipuolisesti ja moniulotteisesti kiinnittäen huomiota muun muassa vero-, arvopaperimarkkina- ja velvoiteoikeudellisiin teemoihin. Kirjoittajat ovat myös ottaneet huomioon aihetta koskevaa muuta kirjallisuutta, myös ajankohtaista tutkimusta, ja tuovat esiin paitsi omia näkökulmiaan myös muiden esittämiä tulkintoja. Lisäksi vaikka Osakeyhtiölaki I ja II on suunnattu ennen kaikkea käytännön oikeudenhoidon parissa työskenteleville juristeille, ne – samoin kuin niiden aikaisemmat painokset – ovat saaneet huomattavaa painoarvoa suomalaisessa osakeyhtiöoikeudellisessa tutkimuksessa. Ei liene liioiteltua väittää, että yhtiöoikeutta harjoittavien keskuudessa teokset lukeutuvat eniten viittauksia saaneiden lähteiden joukkoon.

Palkintoesitystä tehdessään palkintoraati kävi keskustelua siitä, mikä on Suomen yhtiöoikeusyhdistyksen kirjoittajapalkinnon funktio. Ajatuksia herätti erityisesti se, voidaanko palkinto myöntää käsikirjatyyppiselle teokselle vai tulisiko sen kohdistua tieteellisemmin orientoituneisiin tuotoksiin. Kun Suomen yhtiöoikeusyhdistyksen tarkoituksena on ”edistää suomalaista yhtiöoikeutta ja sen tunnetuksi tekemistä Suomessa ja ulkomailla”, palkintoraati katsoi, että kirjoittajapalkinto tulee myöntää kirjalliselle tuotokselle, joka edistää asianomaisena ajanjaksona parhaiten mainittua päämäärää siihen katsomatta, ovatko kirjoittajien ambitiot tieteellisesti vai käytännöllisesti painottuneita.

Kirjoituspalkinnosta päätti yhdistyksen hallitus (pl. puheenjohtaja Rasinaho) palkintoraadin esityksestä. Palkintoraatiin kuuluivat Ilkka Harju, Kari Lautjärvi, Ville Pönkä ja Ari Savela. 

Vuoden 2017 parhaan yhtiöoikeudellisen kirjoituksen palkinto OTT, AA Kari Lautjärvelle

Suomen yhtiöoikeusyhdistys on myöntänyt palkinnon parhaasta vuoden 2017 yhtiöoikeudellisesta kirjoituksesta asianajaja, oikeustieteen tohtori Kari Lautjärvelle teoksellaan Yhtiön etu yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa. Palkinto julkistettiin yhdistyksen teemapäivässä 6.11.2018.

Teoksellaan Lautjärvi osallistuu keskusteluun yhtiön edun sisällöstä ja merkityksestä. Merkitseekö yhtiön etu vain yhtiön ja sen osakkeenomistajien, vai myös yhtiön muiden sidosryhmien intressien huomioimista? Miten vahvasti yhtiön toimintaympäristön tulee vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan?

Palkintoraati korosti perusteluissaan teoksen ajankohtaisuutta. Lautjärven teos on erityisen ajankohtainen, koska voimassaolevan osakeyhtiölain ulkopuolinen kehitys kyseenalaistaa yhä enenevissä määrin perinteistä ajattelua osakkeenomistajaintressin keskeisyydestä. Vallitseva yhtiöoikeudellinen keskustelu osakkeenomistajaintressin keskeisyydestä on palvellut välineenä erityisesti yhtiön johdon ja omistajien välisen intressitasapainon määrittämisessä. Osakkeenomistajakeskeisyys ei kuitenkaan välttämättä tulevaisuudessa riitä perustelemaan osakeyhtiön legitimiteettiä.

Lautjärvi erittelee teoksessaan seikkaperäisesti yhtiön edun oikeudellista sisältöä eri näkökulmista. Hän myös tekee de lege ferenda -kannanottoja siitä, miten normeja johdon velvollisuuksista tulisi kehittää. Merkittävin näistä ehdotuksista koskee lojaliteettivelvoitteen eriyttämistä yleisestä huolellisuusvelvoitteesta omaksi säännöksekseen. Eriyttämisen myötä lojaliteettivelvoitteen soveltamisala laajenisi nykyisestä kohdentumisestaan yhtiötä kohtaan. Lautjärven ehdotuksen mukaan johdon tulisi siten korvata lojaliteettivelvoitettaan tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahinko myös osakkaalle tai muulle henkilölle kuten velkojalle.

Palkintoraati totesi, että Lautjärven käsittelemä aihepiiri on myös omiaan herättämään voimakasta mielipiteen vaihtoa yhdistyksenkin jäsenkunnassa, mikä osaltaan todentaa sen, että Lautjärven teos ansaitsee tulla palkituksi.

“Olen iloinen teokseni saamasta huomiosta ja sen herättämästä keskustelusta, ja arvostan palkintoa erityisestä asiaa tuntevien kollegojen myöntämänä”, kiittelee Lautjärvi.

Kirjoituspalkinnosta päätti yhdistyksen hallitus palkintoraadin esityksestä. Palkintoraatiin kuuluivat Timo Kaisanlahti, Ville Pönkä, Ari Savela ja Ilkka Harju.