Säännöt

SUOMEN YHTIÖOIKEUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry. Ruotsin kielellä yhdistyksen nimi on Bolagsrättsliga

föreningen i Finland rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää seuraavia epävirallisia nimiä, englannin

kielellä Corporate Law Association, saksan kielellä Finnische Vereinigung für Gesellschaftsrecht ja ranskan

kielellä l’Association finlandaise du droit des sociétés.

2 §

Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaista yhtiöoikeutta ja sen tunnetuksi tulemista Suomessa

ja ulkomailla sekä edistää kansainvälistä vertailevaa yhtiöoikeutta ja sen kehittämistä. Yhdistys toteuttaa

tar­koitustaan ylläpitämällä suhteita kansallisiin ja kansainvälisiin yhtiöoikeutta koskeviin järjestöihin ja

organi­saatioihin, edistämällä yhtiöoikeutta koskevaa tutkimus- ja tiedotustoimintaa sekä järjestämällä sym-
posiumeja ja koulutustilaisuuksia.

4 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hallitus voi hyväksyä yhdistyksen tarkoitusperistä kiinnostuneita yksityi-
siä henkilöitä sekä oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua yhtiöoikeudessa ansioitu-
neita yksityisiä henkilöitä.

Jäsenten on maksettava yhdistyksen vuosikokouksen vuosittain määräämä jäsenmaksu, joka voidaan vah-
vistaa erisuuruiseksi toisaalta kunniajäsenille ja varsinaisina jäseninä oleville yksityisille henkilöille ja toisaal-
ta yhteisöille ja säätiöille.

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituk-
sen jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus voi valita itselleen virkailijoita keskuudestaan tai ulkopuolisista henkilöistä.

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Yhdis-
tyksen hallitus voi lisäksi antaa nimenkirjoitusoikeuden muulle nimetylle henkilölle yksin.

7 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen nimeämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin lähetetään jokaiselle yhdistyksen jäsenelle kirjallisesti vähintään viikkoa en-

8 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esitteleminen;

2. Päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

3. Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen,

4. Hallituksen jäsenten valitseminen; ja

5. Yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valitseminen.

muille tilivelvollisille;

9 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen kertomus on

toimitettava tilintarkastajille viimeistään kolmea viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa

viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle yhdistyksen tileistä ja

10 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään

kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut-
tamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta

päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Säännöt suomeksi

Stadgar på svenska

 

JÄSENILLE

REKISTERÖIDY

Tietoa meistä

Tavoitteenamme on kerätä suomalaiset yhtiöoikeuden asiantuntijat saman aatteellisen katon alle. Järjestämme jäsenillemme kaksi kertaa vuodessa korkeatasoisen yhtiöoikeuspäivän, jossa keskitymme ajankohtaisiin yhtiöoikeudellisiin teemoihin.

 

Yhteystiedot

 • Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry
  c/o Vesa Rasinaho
  Corporate Counsel
  Roschier Asianajotoimisto Oy
 • Keskuskatu 7 A
  00100 Helsinki
  GSM: +358 40 769 8253
 • Lähetä sähköpostia

Seuraa meitä